• bliskonatury2022@gmail.com
  • ul. Ogrodowa 1, 66-530 Drezdenko

Członkowie stowarzyszenia

Członkiem zwyczajnym naszego stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca zdolność
do czynności prawnych i osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, po złożeniu deklaracji członkowskiej, wpłaceniu kwoty wpisowej w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt  złotych 00/100)
i przyjęciu przez Zarząd, która:
– spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
– działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i przedstawi rekomendację trzech z Członków zwyczajnych Stowarzyszenia

Lista członków

Stowarzyszenie LGD „Blisko Natury” działa na zasadzie partnerstwa trójsektorowego złożonego
z przedstawicieli sektorów: społecznego, publicznego oraz gospodarczego działających na obszarze
5 gmin. Członkami Stowarzyszenia jest 35 osób/ podmiotów. Skład grupy jest reprezentatywny
dla lokalnej społeczności bez dominacji jakiejkolwiek grupy interesu. Wszystkie trzy sektory
są reprezentowane również w Radzie Stowarzyszenia. Udział w partnerstwie trzech sektorów pozwala na wypracowanie rozwiązań uwzględniających interesy zarówno mieszkańców i organizacji społecznych,
jak i sektora publicznego i przedsiębiorców, w tym zidentyfikowanych grup w niekorzystnej sytuacji. Członami grupy lub reprezentacji podmiotów są osoby fizyczne w wieku od 24 roku życia do 60+.

Skip to content