• bliskonatury2022@gmail.com
  • ul. Ogrodowa 1, 66-530 Drezdenko

Stowarzyszenie

Nazwa: Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania „Blisko Natury”

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 14  grudnia 2021 roku

Numer KRS: 0000938911

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Blisko Natury” jest stowarzyszeniem „specjalnym” posiadającym osobowość prawną, nad którym nadzór sprawuje Marszałek Województwa Lubuskiego. Stowarzyszenie prowadzi swą działalność na podstawie aktualnych wspólnotowych i krajowych regulacji prawnych określających warunki oraz sposób realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), a także funkcjonowanie lokalnych grup działania (LGD).

Podstawą prawną funkcjonowania Stowarzyszenia jest m.in.
Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027
(Dz.U. z 2023 r. poz. 332),
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261 t.j.),
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2022 r. poz.943 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
(Dz.U. z 2023 r. poz. 412),
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej
(Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.)
oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie
(UE) nr 1296/2013
(Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021 r., str. 21, z późn. zm.).

Skip to content